Rodo

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych.

 

 

 1. Informacje ogólne

   

  Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: www.studiodomlux.pl
  Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Waldemar Paradowski ul. Gdańska 10, 84-240 Reda
  Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: domlux@studiodomlux.pl
  Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
  Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
  Obsługa zapytań przez formularz
  Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.

   

   

 2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

   

  Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
  W celu minimalizacji ryzyka nieuprawnionego dostępu od danych, Operator stosuje hasła złożone, zawierające małe i wielkie litery, cyfry oraz znaki specjalne, nie krótsze niż 8 znaków.

   

   

 3. Hosting

   

  Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera operatora: IONIC SPÓŁKA Z O.O. SP. K.

   

   

 4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

   

  W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
  upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony
  Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności.

   

  Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:

  • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • oraz przenoszenia danych.

   

  Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
  Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

   

   

 5. Informacje w formularzach

   

  Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
  Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
  Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

   

   

 6. Logi Administratora

   

  Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.